کردی
English

مقالات / سیاسی

نگاهی اجمالی بە نوروز امسال

مصطفی معروفی
2015-04-15 13:03:49

 برگردان: هاوری

امسال مردم ایران و کردستان 36‌مین نوروز را زیر سلطەی حاکمیت جمهوری‌اسلامی جشن گرفتند‌. پیش از برسرکار آمدن جمهوری اسلامی‌، نوروز همچون عیدی باستانی و کهن در بین‌ ملت‌های منطقە از تاجیکستان و افغانستان گرفتە تا کردستان مورد استقبال قرار می‌گرفت‌. اما پس از برسر کار آمدن جمهوری‌اسلامی نوروز معنای سیاسی بەخود گرفتە‌؛ مبارزە علیە جمهوری‌اسلامی همراە با نوروز و تأکید مردم ایران نسبت بە عید نوروز‌، عملا این روز را بە روز رویارویی خلق در مقابل قدرت سیاسی حاکم بدل کردەاست‌.
مراسم نوروز بە دو دلیل از سوی جمهوری‌اسلامی منع می‌شود‌: 
اولا‌، بە لحاظ ایدئولوژیکی‌. نوروز قبل از پیدایش آیین اسلام وجود داشتە‌، اگرچە آمیختە بە افسانە بودە، اما وجهەای زیست‌محیطی و ریشە در طبیعت دارد‌. بە لحاظ جغرافیایی نزد ملت‌هایی کە عید نوروز را جشن می‌گیرند‌، نوروز بە معنای شروع فصلی نو از زندگی و پایان فصل سرما و سختی‌ها است. این تغییرات در طبیعت برای مردم آن زمان کە چرخ حیات‌شان از طریق کشاورزی و دامداری بودە است، اهمیت ویژەای داشتە و بە همین دلیل با برپایی مراسم ویژە تبدیل بە بخشی از فرهنگ این ملت‌ها شدە‌است کە کردها نیز یکی از این ملت‌ها هستند‌. آتش کە یکی از مقدسات آیین زرتشتی می‌باشد‌، عنصر مهمی در مراسم نوروز بەشمار می‌رود‌، جدای از برافروختن آتش، جشن‌ و سرور و پایکوبی قسمتی از مراسم نوروز می‌باشند‌، کە این با فرهنگ تعزیە‌خوانی ‌و عزاداری‌، روضە‌خوانی و سینە‌زنی و مراسمات این‌چنینی کە جمهوری‌اسلامی آن را گسترش دادە است‌، همخوانی ندارد‌. بەهمین دلیل است کە نوروز از سوی جمهوری‌اسلامی پدیدەای غیر اسلامی بشمار می‌رود و با عقاید و ایدئولوژی جمهوری‌اسلامی مطابقت ندارد‌. 
ثانیا، رعب و وحشت از اجتماع و کارناوال‌های مردمی‌. در مراسمات نوروزی و چهارشنبە سوری، حضور جوانان در کوچە و خیابان‌ها بمنظور ابراز شادی‌ و سرور‌، اضطراب و ترس فراوانی را برای دستگاە و عوامل حکومتی جمهوری‌اسلامی بوجود می‌آورد‌. بەویژە در سال‌های اخیر کە جنبش‌ آزادیخواهانەی مردم ایران فعال‌تر بودە‌، مراسمات نوروزی منجر بە اعتراض و رویارویی جوانان با نیروهای جمهوری‌اسلامی شدە و در بسیاری مواقع مراسم آتش‌بازی و چهارشنبە سوری جای خود را بە اعتراضات جمعی و تظاهرات علیە نیروهای جمهوری‌اسلامی دادەاست‌.  
نوروز امسال بە چند لحاظ از اهمیت ویژەای برخوردار بود‌؛ تلاش‌های جمهوری‌اسلامی در بوجود آوردن جامعەای  اسلامی جدایی از حجاب اجباری بە نتیجە نرسیدە است‌. ارزش‌های جمهوری‌اسلامی از سوی مردم بی اهمیت تلقی شدەاست‌. ارشدترین آخوند‌های حکومتی از سوی مردم، بخصوص قشر جوان تبدیل بە سوژەهای جوک و خندە شدەاند‌. اما مراسمات نوروزی با وجود مخالفت‌های 36‌سالە کە با آن مواجە است‌، بمانند گذشتە‌ حتی با مشارکت و استقبال بیشتری از سوی مردم برگزار می‌شود‌. مراسم نوروز امسال نشانگر این واقعیت بود کە جمهوری‌اسلامی در مدت این 36سال نەتنها قادر نبودە فرهنگ و اهداف خود را بە جامعە و بویژە نسل پس از انقلاب تزریق نماید‌، بلکە نتوانستە برپایی نوروز و جشن ‌ وسرور را از فرهنگ خلق‌های ایران حذف کند‌. 
جدای از این‌ها تحریم‌های اقتصادی اعمال شدە بر ایران کە باعث سقوط ارزش ارز و افزایش تورم اقتصادی شدە است‌، مانعی جدی در برگزاری مراسم نوروز امسال نشدەاند‌. همانگونە کە کردستان در جنبش‌های آزادیخواهی پیشگام است‌، در اجرای مراسم نوروز نیز پیش‌قدم بودەاست‌. با وجود ممانعت‌های جمهوری‌اسلامی و تأثیرات جنگ داعش بر روی کردستان ایران (شرق کردستان)‌، مردم کردستان استقبال گرمی از نوروز کردند‌. درحالی کە خلق کرد در کردستان ایران از حقوق سیاسی‌، فرهنگی و حتی حقوق مساوی اقتصادی نسبت بە سایر نقاط ایران برخوردار نیست‌، نوروز امسال را بە فرستی برای ابراز صدای حق‌طلبی خود تبدیل کردند‌. در نتیجە برای مردم کردستان نوروز معنایی فراتر از عیدی باستانی و سنتی  دارد‌. در یک کلام اگر نوروز بە معنای حیات دوبارەی طبیعت است‌، روحیە استقلال‌طلبی و مبارزە بخشی از طبیعت کردها بشمار می‌رود‌. نوروز برای کردها عبارت‌است از احیای طبیعت استقلال‌طلبی و مبارزات و شروع فصلی نو در استحکام باورهای ملی و تلاش برای حفظ و حراست از ارزش‌های ملی‌.    
درشماره‌ی٦٥٣  روزنامه «کوردستان» منتشر شده‌ است