کردی
English

مقالات / سیاسی

کردستان ایران از سنگر نوروز حراست کردە و مشعل نوروز را برافروختە نگەخواهدداشت

قادر وریا
2015-04-01 22:54:35

برگردان: مینا سلطان زادە

  علیرغم تمامی تهدیدات و فشارهای دم و دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی کە از بیش از یک ماە پیش، برای جلوگیری از برگزاری مراسم نوروزی با شوری ملی و آزادیخواهانە، بر مردم کردستان ایران بویژە جوانان فعال تحمیل کردە بودند، فرا رسیدن نوروز یکبار دیگر بە عرصەی رویارویی مردم تشنەی آزادی و رژیم دیکتاتور و مرتجع جمهوری اسلامی بدل شدەاست.

امسال علاوە بر آنکە - نظیر سالهای قبل - از اوایل اسفند،  بسیاری از شخصیت‌های برجستە و فعالی کە در برگزاری مراسم نوروز نقش دارند، بە ادارەی اطلاعات احضار شدە و آنها را تهدید کردەاند، با ارسال پیامک و پخش شایعات کوشیدەاند تا مردم را از برگزاری مراسم نوروزی بازدارند. 
از طرفی اعلام کردەاند کە اگر مراسم نوروزی هم برگزار شود، باید در محیط سر بستە باشد و نە در فضای باز، یا اگر هم در فضای آزاد برگزار شود، باید مسئولین حکومتی و دولتی در آن حضور داشتە و از پوسترهای رهبران رژیم استفادە شود. همچنین ابلاغ کردەاند کە مردم بە شیوەی فردی و یا خانوادگی مراسم چهارشنبەسوری و نوروز را برگزار کنند و از برپایی تجمعات عمومی برای این گونە مراسم خودداری ورزند. از طرفی دیگر همگام با اقدامات دستگاههای امنیتی، در بیشتر شهرها برای شمار کثیری از مردم پیامک فرستادە شدەاست. این پیامکها بە ظاهر حاوی دلسوزی و همدردی با مردم کردستان عراق است و در آنها درخواست شدە کە امسال بدلیل آنکە مردم کردستان عراق در حال جنگ با داعش هستند و داعش قصد دارد اسرای پیشمرگ خود را در نوروز زندە زندە در آتش بسوزاند، از برافروختن آتش نوروز خودداری ورزیدە و نظیر سالهای پیش بە استقبال نوروز نروند. اگرچە چنین برمی‌آید کە شماری از مردم از روی حسن‌نیت این پیامکها را برای دوستان خود فرستادە باشند، اما بنابە اطلاعاتی کە بە حزب دمکرات کردستان رسیدەاست، مسئولین ادارەی اطلاعات در ارسال و پخش این پیامکها دست داشتە و از این شایعات برای دلسرد کردن مردم نسبت بە برگزاری مراسم نوروزی سوءاستفادە کردەاند.
آنچە کە در جشن چهارشنبە سوری مشاهدە شد، جلوەای بود از ایستادگی مردم کردستان ایران و بی‌توجهی آنان بە تهدیدات و فشارهای دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی. در اکثر شهرها و مناطق کردستان، جوانان یکبار دیگر بە خیابان آمدە و با سردادن سرود و ترانە و برافروختن آتش بە استقبال چهارشنبەسوری و نوروز رفتند. بار دگر کارناوالی از بە نمایش گذاردن هویت ملی خویش را براە انداختند و همدلی و همبستگی خود را نشان دادند. مردم ما از شمالی‌ترین شهرها و مناطق تا جنوبی‌ترین استان و مناطق این بخش از کردستان ثابت کردند کە تسلیم  ارتجاع و دیکتاتوری نخواهند شد و تحت هیچ شرایطی سنگر نوروز را خالی نخواهند کرد.
حزب دمکرات کردستان ضمن ابراز خوشحالی از استقبال گستردە و بە میدان آمدن مردم کردستان ایران بە مناسبت چهارشنبەسوری، امیدوار است آخرین عصر سال ١٣٩٣ و همچنین روز نوروز بە فرصتی دیگر برای بە نمایش گذاردن احساسات ملی و آزادیخواهانەی ملت کرد در استقبال آنها از نوروز و سال نو باشد. در همین فرصت یکبار دیگر پیام روز ١٨ اسفند امسال خود را خطاب بە مردم کردستان را تکرار می‌کند:
با شکوە هرچە تمامتر و با روحیەای ملی و حماسی بە استقبال نوروز بروید. بگذار همایشها و تجمعات نوروزی‌تان تا حد امکان مردمی‌تر، پرچم کردستان در نوروز از هر زمان دیگری برافراشتە‌تر و صدای سرود و ترانەی ملی و میهنی‌تان رساتر و دلیرانەتر از هر زمانی باشد.
حزب دمکرات کردستان امیدوار است و انتظار دارد کە چهارشنبە سوری و نوروز امسال را نیز بە فرصتی برای نشان دادن یکپارچگی خود، دفاع و حراست از هویت فرهنگی و ملی مردم کردستان، تأکید دوبارەی‌تان بر خواستها و مطالبات مشروع خود و بە نمایش گذاردن عدم سنخیت خود با فرهنگ و اندیشەی واپسگرایانەی متضاد با سعادت بشری، بدل سازید.
با این امید و انتظار، پیش بسوی نوروزی پرشکوه، یکپارچە و متحدانە، ملی و حماسی.
درشماره‌ی٦٥٢  روزنامه «کوردستان» منتشر شده‌ است