کردی
English

مقالات / سیاسی

٨ مارس نماد برابری زن و مرد

کویستان فتوحی
2015-03-18 15:29:42

 برگردان: مینا

آزادی، برابری‌و دادپروری خواست هر انسان حق‌طلبی است.
٨ مارس، روز جهانی زن است، این روز نماد آزادی‌خواهی‌و برابری‌طلبی و یادآور نخستین قدمهای ترقیخواهانە در سالهای بسیار دور است. ٨ مارس یادآور مبارزەی قاطعانەی زنان جهان برای تغییر شرایط نابرابری اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. روزی است کە زنان یکبار دیگر بە سیستم سیاسی کشور و جامعەی خود یادآوری می‌کنند کە معیار آزادی و دمکراسی در جامعە، رهایی زنان از ستم و تبعیض است. زنان در روز ٨ مارس بار دیگر بە سیستم مردسالارانەی جامعەی خویش گوشزد می‌کنند کە تا رسیدن بە اهدافشان کە تحقق آزادیهای انسانی و قانونی و برابری واقعی است، از تلاش و مبارزە دست بر‌نخواهندداشت.
جنبش زنان برای عدالت و برابری در جهان نزدیک بە دو قرن است کە بسان یک تشکل اجتماعی قدم در میدان مبارزە گذاردە و بیش از یک قرن هم است کە ٨  مارس بعنوان روز جهانی زن بە ثبت رسیدەاست.
زنان در بعضی از کشورهای جهان بە دلیل مبارزات قاطعانە و برابرای‌خواهانە، بە برخی از اهداف ٨ مارس دست یافتە و دستاوردهای مهمی کسب کردە و بە بخشی از حقوق خویش رسیدەاند. ولی هنوز هم راهی طولانی در پیش دارند تا بە حقوق و آزادیهایی کە در پیماننامەهای بین‌المللی قید شدە، برسند.  هنوز هم زنان در بیشتر کشورها، زیر بار ظلم و ستم بسر می‌بردند و در بعضی از کشورها ابتدایی‌ترین حق انسانی‌شان توسط حاکمان قدرتمند و جامعەی مردسالار پایمال می‌شود.
هنوز هم خشونت و تجاوز قسمتی از اذیت و آزارهای روزانەای است کە نسبت بە زنان اعمال می‌شوند. کشورهای خاورمیانە بویژە کشورهایی کە مذهب بە نحوی با قدرت و زندگی انسانها عجین شدەاست، از جملە کشورهایی هستند کە در آنها زنان از آزار و اذیت، تبعیض و تجاوز و بی‌حرمتی و تجارت جنسی در رنجند.
یکی از کشورهایی کە در آن زنان علیرغم اینکە تاریخی طولانی در مبارزات حق‌طلبانە دارند و هنوز هم در شرایطی سخت ‌و ناعادلانە زندگی می‌کنند و تبعیضهای غیرمنصفانەای علیە آنها بە شیوەای گستردە ادامە دارد، ایران است. حکام ایران ٣٦ سال است کە مذهب را بە ابزاری برای در عقب‌ماندگی نگەداشتن جامعە و حفظ نظام خود تبدیل کردەاند. هیچ آیین و مذهبی بە خودی خود نمی‌تواند انسانها را برابر توصیف کردە و آنها را شایستەی حقوق برابر بداند. بە همین دلیل در یک حکومت ایدئولوژیک مذهبی، زنان نخستین قشری هستند کە سرکوب شدە و حق و حقوقشان پایمال می‌گردد. رهبران مذهبی ایران کە قدرت و اختیارات بی‌حد و مرزی را برای خود قائل گشتەاند، مذهب را بهانەای برای یورش بە حق دمکراتیک نیمی از جامعە و مخالفتی هدفمندانە با آن قرار دادەاند، چون آنها می‌دانند اگر زنان بە عنوان نیمی از جامعە در قید و بند باشند، نصف دیگر جامعە هم بدون ایجاد مشکلی در اسارت آنان قرار خواهندداشت.
*****
امسال در شرایطی ٨ مارس گرامی داشتەمی‌شود کە در منطقەی ما ( خاورمیانە) بیشتر از هر زمان دیگری حقوق و آزادیهای زنان در معرض خطر قرار دارد. مشکلات و بحران و جنگ مذهبی در عراق، سوریە و برخی از کشورهای دیگر باعث شدە خشونت علیە زنان گسترش پیدا کند. تجاوز، خشونت خانوادگی، خرید و فروش زنان و وحشیگری علیە انسانها، همەی اینها در این منطقە اگر قبلا بە علت قدرت و حاکمیت و فرهنگ مردسالارانە و در صدر همە جمهوری اسلامی، زندگی را بە کام زنان تلخ کردە بود، اکنون بە علت سربرآوردن گروههای مرتجع و تندروی چون داعش کە از هر گونە اخلاق و ارزش انسانی تهی هستند، تحت لوای دین و پابندی بە ارزشهای مذهبی، خشونت علیە انسانها، مخصوصا زنان بە اوج خود رسیدە است.  نمونەی برجستەی اینگونە اعمال واقعەای بود کە  در سال ٢٠١٤  از طرف این گروە اسلامی بر سر دختران و زنان سنجار در کردستان عراق آمد. هزاران دختر و زن ایزدی تحت لوای مذهب بە اسارت درآمدە و مورد تجاوز قرار گرفتند و در بازار در معرض خرید و فروش قرار دادە شدند.  بلایی کە امروز داعش بنام پیروان راستین آیین اسلام برسر اقلیتهای مذهبی همانند ایزدیها آوردە و جهان نیز شاهد جنایت آنها است، ٣٦ سال پیش بە شیوەای دیگر از سوی حکام ایران اعمال شدەاست. آنها از همان ابتدای برسر کار آمدنشان مخالفت خود را با دگراندیشان و زنان در ایران نشان دادند. اولین قشری کە پاسداران خمینی و آخوندهای مرتجع کە خود را بە پاسدار "حجاب" و پاکدامنی زنان ایرانی می‌دانستند، بیشترین تبعیض را علیە آنها اعمال کردند، زنان بودند و ستیز با زنان نظیر حذف فیزیکی و بە قتل رساندن دگراندیشان تا بە امروز هم ادامە دارد.
  مقابلە با نیروهای مرتجعی کە هیچ اعتقادی بە آزادی و انسانیت و برابری انسانها ندارند، مبارزەای یکپارچە و قاطعانە و اندیشمندانە را می‌طلبد. زنان و مردان آزادیخواە دیگر نباید اجازە دهند بە بهانەی تقدسات، سعادت و خوشبختی از انسانها سلب گردد. زن و مرد کرد باید در هر جای کردستان مقاومت ١٠٠ روزە و شجاعانەی زنان و مردان کوبانی را الگویی برای مبارزە در راە آزادی و زندگی انسانها قرار دهند. روند آزادی و برابری‌خواهی در خاورمیانە و کشور ما را هم  خطر بزرگی تهدید می‌کند.  اسلام عربستان سعودی و ایران نمونەی سادەی دهشتناکی است علیە آزادی و پیشرفت جامعە اعم از زن و مرد. باید با هر مذهبی کە کشتن، اهانت و هتک حرمت انسانها را روا بداند، مبارزە کرد. بە همین دلیل مبارزەی فکری متحدانە و همەجانبەی زنان و مردان برابری‌خواە می‌تواند سد راە سرکوب و جنایات ضد انسانی‌ای باشد کە روزانە اتفاق می‌افتند.
  
درشماره‌ی٦٥١  روزنامه «کوردستان» منتشر شده‌ است