کردی
English

رهبران شهید

رهبران شهید حزب دمکرات کردستان

شهید دکتر شرفکندی پیشوا قاضی محمد شهید دکتر قاسملو