کردی
English

روابط عمومی

از طیق این ایمیل و شماره‌ تلفن ها میتوانید با موسسات و ارگانهای حزب دمکرات کردستان تماس بگیرید

شماره‌ تلفن ایمیل نام موسسات و ارگانها
    دبیرخانه‌ حیزب
    کومیسیون تشکیلات
    دفتر نمایندگی حزب در هولێر
    دفتر نمایندگی حزب در سلیمانیه‌