وضعیت نگران کنندەی یک زندانی سیاسی کرد

کردی
English

اخبار

وضعیت نگران کنندەی یک زندانی سیاسی کرد

2015-04-18 08:47:38

 یک زندانی سیاسی کرد در زندان مهاباد از وضعیت نگران کنندەای برخوردا بودە و مسئولان هیچگونە توجهی بە او ندارند.

علیرضا رسولى زندانى سیاسى، با وجود نیاز شدید به مراقبت هاى درمانى، بیش از دو سال و نیم است که در زندان مهاباد از حق مرخصى محروم است. وی در دوازده مرداد ١٣٩١ درپى شرکت در تجمعات مسالمت آمیز مختلف بازداشت و به اداره اطلاعات مهاباد و سپس زندان مهاباد منتقل شد. وى در شعبه یک دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملى از طریق اجتماع و تبانى و هوادارى از یکی از احزاب اپوزسیون کرد به سه سال و نیم حبس تعزیرى محکوم شد که در دادگاه تجدید نظر نیز عینا تأیید شد. 
بنا بە این گزارش علیرضا رسولى در زندان مهاباد با مشکلات جسمى کاملا جدى از قبیل عفونت ریه، مشکلات زانو و نوعى بیمارى تحلیل بافت هاى استخوانى روبرو است که در حال پیشرفت است و تحلیل بافت هاى استخوانى در حال سرایت به سایر بخش هاى بدن وى است، با این وجود مسئولین زندان تا کنون از اعطاى حق مرخصى استعلاجى به وى خوددارى کرده اند.