واکنشها بە سفر لاریجانی بە کرماشان

کردی
English

اخبار

واکنشها بە سفر لاریجانی بە کرماشان

2015-04-18 08:37:08

 سفر یک روزەی لاریجانی بە کرماشان واکنشهای متعدد و مختلفی را از سوی فعالان مدنی این شهر در پی داشتە است.

در این سفر کە بە منظور شرکت علی لاریجانی، رئیس مجلس در مراسم یاد کشتە شدگان جمهوری اسلامی در استان صورت گرفتە بود، لاریجانی بە ایراد سخنرانی برای مسئولان و خانوادەی کشتەشدگان رژیم پرداختە و همچنین با نمایندگان دانشجویان این شهر نیز نشستی داشتە است، اما بنا بە گزارش سایت کردستان و کرد حاضران این جلسە تنها دانشجویان بسیجی این شهر بودەاند.
یک فعال دانشجوی کرماشانی کە نخواست نامش فاش شود گفت چند روز قبل از سفر لاریجانی بە این استان این افراد از سوی حراست و نهاد بسیج دانشجویی گزینش شدە بودند. 
در این سفر یک روزە علی لاریجانی با چند تن از " اهل یارسان" نیز دیداری داشتە است، اما سید امین عباسی شاه ابراهیمی، عضو مجمع شورای یارسان می‌گوید لاریجانی با افرادی جلسە داشتە است کە نمایندەی واقعی و برگزیدەی یارسانها نبودەاند. 
وی می‌گوید سال گذشتە بە مجلس شورای اسلامی رفتە و در جلسەای کە شخص لاریجانی هم در آن حضور داشتە ایشان بە ما وعدە دادە کە مطالبات پیروان آیین یارسان را پیگیری کند اما در مدت سال گذشتە و تاکنون ما عملأ هیچ کار و عملکردی در این بارە مشاهدە نکردەایم و در این سفر هم لاریجانی بخواست کە با نمایندگان اصلی پیروان یارسان کرماشان دیدار کند. 
سید امین در این بارە گفتە پیشتر طی نامەایی از استانداری درخواست ملاقات با لاریجانی را داشتەایم اما استانداری ضمن مخالفت با این خواستە چند نفر جدا از نمایندگان واقعی یارسانها را انتخاب و در این جلسە شرکت دادە است.