زخمی شدن یک کاسبکار دیگر کرد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح رژیم ایران

کردی
English

اخبار

زخمی شدن یک کاسبکار دیگر کرد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح رژیم ایران

2015-04-18 08:32:38

 کولبران و کاسبکاران کرد در طی ماه جاری فروردین ماه ٩٤ بە انواع و اقسام گوناگون هدف گلولەهای مستقیم نیروهای مسلح رژیم قرار گرفتەاند. 

روز پنجشنبە  بیست و هفتم یک کاسبکار کرد اهل سنندج در شهر سروآباد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح رژیم جان باخت. در مسیر شهر نهاوند یکی از شهروندان اهل یکی از روستاهای سروآباد بە نام فرهنگ تنها با ظن بە حمل کالای قاچاق توسط او، از سوی نیروهای رژیم مورد اصابت گلولە قرار گرفتە و بە سختی زخمی شدە است.
وی هم اکنون در یکی از بیمارستانهای نهاوند بستری و تحت مراقبت پزشکی میباشد.
در رویداد مشابهی و در روز بیستم یک نوجوان کرد اهل شهر زیویە از توابع سقز بە نام ابوبکر در مسیر جادەی سقز دیواندرە با شلیک نیروهای انتظامی جان باخت. روز دوازدهم نیز با تعقیب و گریز خودروی فردی با نام کیهان مقروضی در جادەی نودشە – نوسود پیرمردی بە نام صدیق کامکاری جانش را از دست داد.
یک کاسبکار کرد بە نا شاپور عبدویی فرزند اکرم اهل یکی از روستاهای سلماس نیز روز شانزدهم با شلیک نیروهای سپاه پاسداران جان باخت.
در مناطق کوهستانی مرز حاجی عمران نیز در شنبە شب هشتم یک کولبر کرد از سوی نیروهای سپاه پاسداران بە سمت فردی بە نام عیسی رحیمی اهل مهاباد کە قصد فرار از دست آنان را داشتە با سقوط از بلندیهای این منطقە جانش را از دست دادە است.
 بە گفتەی شاهدان حاضر در آن مکان، مرحوم عیسی رحیمی هیچگونە کالایی با خود بە همراه نداشتە است.
لازم بە ذکر است در ادامەی شلیک نیروهای رژیم  در کردستان سال گذشتە قریب بە ١٥٠ تن از کاسبکاران و کولبران کرد زخمی و یا جانشان را از دست دادند.