کردی
English

اخبار

بازداشت آرام وفواد زندی دو فعال کارگری

2015-04-15 08:40:52

 دو فعال کارگری  شهر سنندج توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شدند.

گزارش‌گای رسیدە از سنندج حاکی از آنست کە آرام وفواد زندی ،دو فعال کارگری این شهر توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شدند.
بنا بر این گزارش ظهر روز سه شنبه ۲۵ فروردین ماه۱۳۹۴ آرام و فوادزندی توسط ماموران لباس شخصی بدون اطلاع قبلی بازداشت شدەاند. ماموران لباس شخصی با یورش به منزل این دو اقدام بە بازداشت و انتقال آنان به مکان نامعلومی کردەاند.
شایان ذکر است کە تا لحظه تنظیم این خبر هیچگونه اطلاعاتی از علت بازداشت و مکان کنونی این دوفعال کارگری در دست نیست.