کردی
English

اخبار

صادرات نفت ايران تا ۵ سال آينده افزايش چندانی نخواهد داشت

2015-04-13 18:21:03

 مدير اجرايی آژانس بين المللی انرژی می گويد که حتی در صورت حصول توافق جامع هسته‌ای صادرات نفت ايران تا پنج سال آينده افزايش چشمگيری نخواهد يافت.

بيرول اقتصاددان ارشد آژانس بين المللی انرژی می گوید در حالی که شانس اوج گرفتن ناگهانی صادرات نفت ايران نازل است، احتمال افت شيب دار توليد نفت در جهان افزايش يافته است، چرا که بر اساس ارزيابی های آژانس بين المللی انرژی، سرمايه گذاريها در بخش اکتشاف و توليد نفت در سال ۲۰۱۵، بخاطر افت قيمت آن تا ۱۰۰ ميليارد دلار کاهش خواهد يافت.
اين کارشناس ارشد اقتصادی آژانس می گويد که چون ميادين نفتی ايران که با پيچيدگی های زمين شناسی بسيار، بخاطر تحريمها در چند سال گذشته به بهترين نحو صيانت نشده اند، امکان افزايش ناگهانی توليد نفت آنها غير محتمل است.
تحريمهای غرب نه تنها باعث شد که از سال ۲۰۱۲ صادرات نفت ايران از ۲.۵ ميليون بشکه به ۱ ميليون بشکه برسد، بلکه سرمايه گذاری، خدمات و تجهيزات صيانتی از ميادين نفتی نيز با مشکل مواجه شد. حدود ۸۰ درصد از ميادين نفتی ايران در نيمه دوم عمر خود قرار دارند و بنابر گزارش اداره اطلاعات انرژی آمريکا، سالانه ۸ تا ۱۳ درصد از توليد نفت آنها کاهش می يابد. 
آقای بيرول همچنين براين اعتقاد است که لغو تحريمها عليه ايران بر قيمتهای جهانی نفت که از نيمه اول سال ۲۰۱۴ تا کنون به نصف رسيده، تاثير چندانی نخواهد داشت.