کردی
English

اخبار

کمی آب ذخیرەی سدها و آبهای روان کردستان و احتمالهای پیش رو

2015-04-12 22:27:19

 مشکلات عدیدەی کم آبی سدها و آبهای روان و نبود برنامەریزی درست جهت مصرف آبهای کردستان بە معضلی غیرقابل حل تبدیل شدە است. به گزارش سایت داخلی مهر، شاهین علیزاده فرماندار ماکو با اعلام اینکە  میزان آب ذخیره شده در پشت سد ماکو ۴۰  درصد کاهش یافتە عوامل جغرافیایی و کاهش بارندگی ها را از عوامل آن برشمرد. وی تبخیر، نفوذ آب به سفره های زیر زمینی، برداشت بی رویه و عدم صرفه جویی و تغییر الگوی کشت و نیز الگوی غلط مصرف آب مصرفی در بخش کشاورزی را از جملە عواملی خواند کە موجب چنین بحرانهایی شدە و با همکاری کشاورزان و فرهنگ سازی میتوان در بهبود آن خدمات شایانی ارائە داد. مشکلات کم آبی همچنان شهرهای دیگر کردستان و از جملە استان سنندج را نیز در بر گرفتە است. بە گفتەی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان سنندج: میزان بارندگی ۳۰ درصد و آب روان بە میزان  ۵۰ درصد در استان کاهش داشته است. به گزارش مهر، اقبال شانظری گفتە بود با وجود اینکه کردستان هفت درصد میزان روان آب کشور را دارا است ولی به دلیل تغییر اقلیم و کاهش ۳۰ درصدی میزان بارندگی، شاهد کاهش ۵۰ درصدی روان آب در استان هستیم. وی  همچنان اضافە کرد کە میزان برآورد آبی سال زراعی ۹۳- ۹۴ استان ۵.۲ میلیارد مترمکعب بوده که این میزان به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب تاکنون رسیده است و پیش بینی می شود تا انتهای فصل بهار به ۲.۳ میلیارد مترمکعب برسد.