کردی
English

اخبار

پرویز خان دومین پایانە مرزی فعال ایران در بیکارترین استان کشور

2015-04-12 20:29:41

 اگرچە مرز پرویز خان در کرماشان بە دلیل شرایط مناسب جهت ترانزیت زمینی کالا در ایران بە رتبەی دوم کشور بعد از بندرعباس رسید اما این مهم هیچ کمکی بە رشد تصاعدی بیکاری استان نکردە است. بە گزارش ایسنا مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان کرماشان گفتە است کە  سهم پایانه‌ مرزی پرویزخان در ترانزیت ورودی کشور 26 درصد در سال ٩٣ بودە است. بهمن خسروانی اظهار کردە:  با توجه به انجام این ‌حجم ترانزیت در پایانه «پرویزخان»، این پایانه در سال ‌گذشته توانست عنوان دومین مرز فعال کشور را به خود اختصاص دهد. به گفته وی سال‌گذشته سه ‌میلیون و 332 هزار و 597 تن‌کالا از طریق پایانه «پرویزخان» به کشور وارد شده است کە پس از بندرعباس دومین مرز فعال زمینی کشور بود. بە گفتەی این مقام مسئول ترانزیت سه میلیون و 330 هزار و 159 تن‌ کالا، ورود و خروج  233 هزار و 947 مسافر و همچنان جابجایی پنج‌میلیون و 900 هزار مسافر از دیگر فعالیتهای است کە در این مرز انجام گرفتە است. این در حالیست کە طبق سخنان استاندار کرماشان مشکل بیکاری در استان از سابقه‌ای بیش از 30 سال برخوردار است و در طول این سالها همواره جزء استانهای اول تا سوم بیکاری در کشور بوده است. ابراهیم رضایی بابادی با انتقاد از عدم پرداختن ریشەایی بە مشکل بیکاری در استان گفتە " اینکه اعتبار کافی وجود ندارد نمی‌تواند دلیل قانع کننده‌ای برای کار نکردن جهت ایجاد اشتغال جوانان باشد".