کردی
English

کار و فعالیت حزبی

دیدار هیأت حزب دمکرات کردستان با رئیس پارلمان کردستان

2015-04-21 08:45:33

 هیأتی از حزب دمکرات کردستان بە سرپرستی خالد عزیزی دبیر کل حزب از پارلمان کردستان دیدار و با رئیس پارلمان کردستان دکتر یوسف ملاقات کرد.

روز دوشنبە ٣١ فروردین ماه ٩٤ هیأتی از حزب دمکرات کردستان بە سرپرستی خالد عزیزی دبیر کل حزب و ابراهیم زیوەیی نمایندەی حزب در هولیر از پارلمان کردستان دیدار و از سوی دکتر یوسف محمد رئیس مجلس مورد استقبال قرار گرفتند.
 در این دیدار موضوعاتی مرتبط با کردستان، خاورمیانە و شرق کردستان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. وضعیت کنونی اقلیم کردستان و مشکلات پیش روی آن، لزوم حفظ دستاوردهای اقلیم کردستان بە مثابە دستاوردی ملی  و میهنی برای تمامی بخشهای کردستان، لزوم تداوم تعامل مسالمت آمیز کرد با سایر ملیتهای مقیم در اقلیم کردستان، پیگیری راه حل گفتگو و دیالوگ جهت رفع مشکلات پیش رو در کردستان با حاکمان کردستان چندین بخش دیگر از موضوعات صحبت در این نشست بودند.
خالد عزیزی در این دیدار با توجە بە شرایط کنونی کردستان بر لزوم اتحاد میان احزاب جنوب کردستان و رئیس مجلس با رئیس حکومت اقلیم کردستان تأکید کردە و ابراز امیدواری کرد کە تجربە حکومت اقلیم کردستان بە مدلی برای سایر بخشهای کردستان نیز بدل گردد.
 گفتنیست در پایان این دیدار هر دو کانال خبری " ڕووداو" و " ک ن ن" با دبیر کل حزب دمکرات کردستان مصاحبەهایی ترتیب دادند.