کردی
English

کار و فعالیت حزبی

خالد عزیزی: برای فعالیتهای سیاسی و مدنی در کردستان ارزش قائلیم

2015-04-20 08:51:36

 خالد عزیزی دبیر کل حزب دمکرات کردستان در سمینار سیاسی تشکیلاتی روز یکشنبه‌ تأکید کرد کە حزب دمکرات با نگای ارزشی بە فعالیتهای سیاسی و مدنی فعالان کرد در کردستان ایران مینگرد. 

 
دبیر کل حزب دمکرات کردستان در سمینار سیاسی تشکیلاتی روز یکشنبە سی ام فروردین ماه که‌ با حضور صدها تن از کادر و پیشمرگان حزب تشکیل شدە بود با اشارە بە مباحث مطرح شدە در پلونوم ١٢ حزب دمکرات کردستان، بە بیان دیدگاههای حزب خود بە نسبت مسائل و موضوعات کرد در ایران و کردستان پرداخت.
 
 خالد عزیزی در خصوص  تفاهم کشورهای ١+٥ با ایران در مورد مسألەی اتمی گفت " از دیدگاه ما این توافق پایان کار نبودە و هنوز مشخص نیست کە پایبندی  طرفین چگونە میتواند بە بستر و پایەی توافق تبدیل شود و مهمتر از آن چە ضمانتی برای پایبند بودن ایران بە این تفاهمنامە وجود خواهد داشت. دبیر کل حزب دمکرات کردستان در این بخش از سخنانش تأکید داشت کە از دیدگاه حزب دمکرات کردستان مسألەی اتمی ایران در ارتباط با قدرتهای جهانی هیچ ارتباطی با مسألەی دمکراسی، حقوق بشر، حقوق ملت کرد، مطالبات اصلی مردم کردستان مانند مسألەی زندگی و حقوق و آزادیهای آنان نداشتە و بە این خاطر سیاست و تصمیمات حزب  منوط بە نتایج نشستها و تفاهمها نخواهد بود اما اگر نتیجەی این تفاهمها موجب تغییراتی بە نفع جنبش مردم ایران شود در آن شرایط حزب دمکرات در استفادە از این فرصتها استفادە خواهد کرد. 
 
خالد عزیزی گفت وظیفەی خود میدانیم کە در دیدار با مقامات کشورهای طرف در پروندەی هستەایی ایران به‌ آنها بگوییم کە حاکمیت ایران به‌ هیچگونە قابل  اعتمادینبودە و در عقلانیت سیاسی حاکمان ایران احتمال کارشکنی، فریبکاری، بدقولی و خلاف عهد  بخشی از فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی میباشد.
 
 دبیر کل حزب دمکرات کردستان در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد کە حاکمیت ایران با بحرانسازی در سایر کشورها پیگیر این مسئلە میباشد کە نقش و جایگاه خود را در مقام کشوری کە در مسائل منطقەایی همچون کنشگری سیاسی بودە و هم مانند بخشی از حل بحرانها بر جامعەی جهانی و منطقەایی تحمیل کند. همچنان بحرانها و مسائل و معضلات داخلی کشور را با آن پردە پوشی نماید.  
 
خالد عزیزی در ادامەی بحث خود گفت کە جمهوری اسلامی ایران تاکنون هیچگونە استعدادی جهت حل مسألەی کرد از خود نشان ندادە و بر این پایە حزب دمکرات کردستان نیز مصمم است کە مبارزات خود را از همەی جهات و در راستای مسألەی مبارزات ملی کرد ادامە دهد.
 
 ایشان در بخش دیگری از سخنان خود گفت " حزب دمکرات کردستان با نگاهی حاکی از تقدیر و ارزش فراوان بە فعالیتهای فعالان سیاسی و مدنی نگریسته‌ و تأکید کرد کە حزب از فعالیتهای آنان در حوزەهای اجتماعی، ادبی و زیست محیطی حمایت خواهد کرد.