ک�ردستا� � ک�رد

�اڵپ���� �ا����د�� ح�زب� د���کرات� ک�ردستا�

سا�ت �رکز� حزب د�کرات کردستا�

English �ارس� ک�رد�